UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ organizowanej przez CTK TRIO Sp z o. o. Siemianowice Śląskie ul. Fitznerów 1/7, tel. 32/220 44 00 e-mail: rezerwacje@ctk-trio.pl

Dane agenta(pole obowiązkowe):

LP IMIĘ I NAZWISKO PODRÓŻNEGO ADRES ZAMIESZKANIA DATA URODZENIA NR TELEFONU/
ADRES E-MAIL
1
2
3
4
5

Rodzaj imprezy Kraj/Miejscowość
Termin
Zakwaterowanie Nazwa obiektu
Typ pokoju/ Domku/apartamentu
Wyżywienie: BRAK  Tylko śniadania  2x dziennie  3x dziennie 
Środek transportu
Inne ustalenia
Ubezpieczenia NNW (NWI i NWS) TAK  NIE 
Koszty Imprezy Turystycznej (koszty rezygnacji z imprezy) TAK  NIE 
Cena zawiera
Cena nie zawiera
SPECYFIKACJA CEN WPŁATY
Cena jednostkowa za: Ilość Razem
Osoba dorosła / domek, pokój, apartament Zaliczka 30% wpłacona w dniu podpisania umowy
Dziecko
Dostawka Do zapłaty pozostaje
Dziecko na dost.
Dodatkowe wyżywienie Dopłata do 100% wartości nastąpi dnia
Ubezpieczenie NWI, NWS
Ubezpieczenie od rezygnacji    
TFG + TFP    
  Razem: PLN  

Dane do wystawienia faktury:

Imię i nazwisko odbiorcy Adres odbiorcy Za uczestników

1. Podstawa prawna: w oparciu o ustawę z dnia 24.11.2017 O Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych

2. Niżej podpisany/a deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy o Udział w Imprezie Turystycznej otrzymałem i zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa, programem/ofertą imprezy.

3. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i CTK TRIO Sp. z o.o. umowy generalnej ubezpieczenia nr 201088 z dnia 12.02.2012 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej CTK TRIO Sp. z o.o. może zostać objęty ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ubezpieczeniem Koszty Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: NNW - 10.000 zł oraz ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej w wariancie RG Standard

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CTK TRIO SP. Z O.O.
-Inspektor Ochrony Danych – damian@ctk-trio.pl
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Art. 6 ust 1 lit f - działania marketingowe
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat
-Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
-Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
-Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi

Data i miejsce podpisania umowy Podpis Klienta Pieczątka i podpis Agenta
Proszę przepisać kod z podanego poniżej obrazka.
CAPTCHA Image
Wymień obrazek

Błędy

W celu przesłania nam umowy naciśnij przycisk "wyślij wiadomość".


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Turystyki Krajowej TRIO" Spółka z o.o. z siedzibą w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1/7. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.


Po wysłaniu naciśnij drukuj aby wygenerować pdf.

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

Przedsiębiorstwo CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej (miejsca wsiadania) w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO sp. z o.o. stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

• Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
• Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową
• Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
• Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie.
• Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie, w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
• Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
• W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
• Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
• Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
• Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
• Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
• W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej (miejsca wsiadania). CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO sp. z o.o. . wykupił w SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.W. Warszawa ul. Przykopowa 31, 01- 208 Warszawa zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim, ul Ligonia 46 , 40-031 Katowice , tel 32 20 78 290, marszal@slaskie.pl , jeżeli z powodu niewypłacalności CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług.Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią powyższego formularza

.........................................
Pełną treść ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych można znaleźć pod adresem :
https://msit.gov.pl/pl/turystyka/prawo/7635,Ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych-oraz-akty-.html

Dyrektywę Uni Europejskiej (UE) 2015/2302 można znaleźć pod adresem :
https://www.konsument.gov.pl/uploads/werjsa%20polska.pdf

LATO 2021 , WCZASY W POLSCE , WYPOCZYNEK W POLSCE , URLOP W POLSCE , WAKACJE W POLSCE

Projekt i realizacja: segNET MULTIMEDIA